Artikel 1
Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Natalia Hairextensions en een cliënt waarop Natalia Hairextensions deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken

Artikel 2
Inspanning Natalia Hairextensions
Natalia Hairextensions zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Natalia Hairextensions worden verteld. Natalia Hairextensions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Natalia Hairextensions zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3
Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Natalia Hairextensions melden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Natalia Hairextensions het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio aankomt, mag Natalia Hairextensions de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
Natalia Hairextensions moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Artikel 4
Persoonsgegevens en privacy
Natalia Hairextensions is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Natalia Hairextensions verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 5
Betaling
Natalia Hairextensions vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de studio. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
Als de betaling niet contant is overeengekomen (met hoge uitzondering) dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door Natalia Hairextensions aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is Natalia Hairextensions zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Natalia Hairextensions verschuldigd.

Artikel 6
Aansprakelijkheid
Natalia Hairextensions is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Natalia Hairextensions is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
Hairextensions kunnen schadelijk zijn als de hairextensions verkeerd worden verzorgd en/of te lang in het haar worden gedragen. Natalia Hairextensions is hiervoor niet aansprakelijk.
Natalia Hairextensions is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de studio.
Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Natalia Hairextensions zelf.

Artikel 7
Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 2 weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Natalia Hairextensions.
Natalia Hairextensions moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien Natalia Hairextensions en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 8
Garantie
Natalia Hairextensions geeft de cliënt 1 maand garantie, dit geldt alleen op de uitgevallen hairextensions, Deze worden binnen 1 maand terug geplaatst.
.Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt andere producten dan door Natalia Hairextensions geadviseerde producten heeft gebruikt.
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
– De cliënt de producten niet volgens het advies van Natalia Hairextensions heeft gebruikt.
– De client heeft gezwommen in chloor en/of zeewater.
– Als de client de hairextensions heeft geblondeerd.

Artikel 9
Beschadiging en diefstal
Natalia Hairextensions heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Natalia Hairextensions meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10
Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Natalia Hairextensions het recht de cliënt de toegang tot de studio te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
Bij Natalia Hairextensions wordt gewerkt volgens de hygiëne regels.
Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 11
Recht
Op elke overeenkomst tussen Natalia Hairextensions en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
De algemene voorwaardenzijn op de website gepubliceerd en zijn in de studio beschikbaar.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Alle internet-, marktetingteksten en concepten op de site natalia-extensions.nlzijn eigendom van Natalia Hairextensions. Het is niet toegestaan deze zonder schriftelijke voorwaarden voorafgaande toestemming te kopieren dan wel gedeeltelijk te kopieren.Alle foto’s op deze site zijn eigendom van Natalia Hairextensions. Het is niet toegestaan deze zonder schriftelijke voorafgaande toestemming te kopieren en/of te printen.